Kultur

Lotsarnas verksamhet på ön genom tiderna är påtaglig ännu idag. På statens omsråde finns den gamla lotsstationen och båken som minnesmärken från lotsarnas tidigare historia. Lotsarna bodde tidigare i privata små stugor. 8 ligger på statens område och bebos nu i huvudsak av ättlingar till lotsar. ”Aina stuga” den äldsta av dessa från sent 1800-tal är i Föreningen Mässkärs lotsstation r.f:s ägo. Där kan allmänheten bekanta sig med de anspråklösa förhållanden i vilka lotsarna bodde. Den nya lotsstationen byggd 1956 är tillgänglig för allmänheten. Från nyare tider finns påkostade anläggningar i bryggor, förråd och anläggningar för energihushållning. Lotsstationen är fortfarande försedd med den gamla radaren. Radiofyrens mast har numera ersatts med en GSM-mast.

Efter ibrukstagandet av den nya lots- och sjöbevakningsstationen 1958 såldes den gamla sjöbevakningstationen och fungerar idag som sommarstuga.

Mässkär som fiskeläge har i viss mån tappat sin roll och de gamla fiskestugorna har övergått till sommarstugor för stadsbor. Ännu finns det några fiskare på ön och det är möjligt att av dem köpa färsk fisk direkt ur havet.

Växligheten bär ännu spår av den fårbetet.