Fiske

Foto: Tom Svenfelt

På Mässkär finns även möjlighet till trollingfiske eller vittjande av sik och laxfällor enligt beställning. Goda möjligheter till vinterfiske pilkning mm.…

Fågelliv


Foto: Tom Svenfelt

På Mässkär kan under en säsong ses över 100 olika arter fåglar, av dessa häckar ca 80 arter.

 …

Kultur

Lotsarnas verksamhet på ön genom tiderna är påtaglig ännu idag. På statens omsråde finns den gamla lotsstationen och båken som minnesmärken från lotsarnas tidigare historia. Lotsarna bodde tidigare i privata små stugor. 8 ligger på statens område och bebos nu i huvudsak av ättlingar till lotsar. “Aina stuga” den äldsta av dessa från sent 1800-tal är i Föreningen Mässkärs lotsstation r.f:s ägo. Där kan allmänheten bekanta sig med de anspråklösa förhållanden i vilka lotsarna bodde. Den nya lotsstationen byggd 1956 är tillgänglig för allmänheten. Från nyare tider finns påkostade anläggningar i bryggor, förråd och anläggningar för energihushållning. Lotsstationen är fortfarande försedd med den gamla radaren. Radiofyrens mast har däremot tagits i bruk som GSM-mast.

Efter ibrukstagandet av den nya lots- och sjöbevakningsstationen 1958 såldes den gamla sjöbevakningstationen och fungerar idag som sommarstuga.

Mässkär som fiskeläge har i viss mån tappat sin roll och de gamla fiskestugorna har övergått till sommarstugor …