Fiske

På Mässkär finns även möjlighet till trollingfiske eller vittjande av sik och laxfällor enligt beställning. Goda möjligheter till vinterfiske pilkning mm.…

Fågelliv

På Mässkär kan under en säsong ses över 100 olika fågelarter, av dessa häckar ca 80 arter.

 …

Kultur

Lotsarnas verksamhet på ön genom tiderna är påtaglig ännu idag. På statens omsråde finns den gamla lotsstationen och båken som minnesmärken från lotsarnas tidigare historia. Lotsarna bodde tidigare i privata små stugor. 8 ligger på statens område och bebos nu i huvudsak av ättlingar till lotsar. “Aina stuga” den äldsta av dessa från sent 1800-tal är i Föreningen Mässkärs lotsstation r.f:s ägo. Där kan allmänheten bekanta sig med de anspråklösa förhållanden i vilka lotsarna bodde. Den nya lotsstationen byggd 1956 är tillgänglig för allmänheten. Från nyare tider finns påkostade anläggningar i bryggor, förråd och anläggningar för energihushållning. Lotsstationen är fortfarande försedd med den gamla radaren. Radiofyrens mast har däremot tagits i bruk som GSM-mast.

Efter ibrukstagandet av den nya lots- och sjöbevakningsstationen 1958 såldes den gamla sjöbevakningstationen och fungerar idag som sommarstuga.

Mässkär som fiskeläge har i viss mån tappat sin roll och de gamla fiskestugorna har övergått till sommarstugor …